pavasara piedavajums
palika
:
:
+371 67389200 | Jaunumi Akcijas
Latvija

Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

Vispārīgi noteikumi

1.1. SIA "Koraļļu Klubs Veikals", turpmāk tekstā - "Pārdevējs", publicē Publisko preču pārdošanas piedāvājumu pēc Pārdevēja oficiālajā vietnē www.lv.coral.club.com uzrādītajiem paraugiem.

1.2. Saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem šis dokuments ir publisks piedāvājums, un, ja tiek pieņemti turpmāk izklāstītie nosacījumi, persona, kas pieņem šo piedāvājumu, maksā par Pārdevēja precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pircēja samaksa par precēm ir piedāvājuma pieņemšana, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu līguma noslēgšanai ar piedāvājumā norādītajiem noteikumiem.

1.3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, uzmanīgi izlasiet publiskā piedāvājuma tekstu, un, ja jūs nepiekrītat kādam no piedāvājuma punktiem, tad iesakām atturēties no preces iegādes, vai izmantot pārdevēja sniegtos pakalpojumus.

1.4. Šajā piedāvājumā, ja vien konteksts nenosaka citādi, tālāk norādītajiem noteikumiem ir šāda nozīme: "Piedāvājums" - jebkurai privātpersonai adresēts Pārdevēja publisks piedāvājums noslēgt ar viņu pirkšanas un pārdošanas līgumu (turpmāk - "Līgums") par esošajiem Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, ieskaitot visus tā pielikumus; "Pircējs" - fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi Līgumu ar Pārdevēju ar Līgumā ietvertajiem noteikumiem; "Pieņemšana" - Pircēja pilnīga un beznosacījuma piekrišana Līguma noteikumiem; "Produkts" - sortimenta nosaukumu saraksts oficiālajā vietnē; "Pasūtījums" - atsevišķas preces no Preču sortimenta saraksta, kuras Pircējs norādījis, ievietojot pieteikumu vietnē.

Līguma priekšmets

2.1. Pārdevējs pārdod Preces saskaņā ar pašreizējo cenu sarakstu, kas publicēts Pārdevēja vietnē un katalogā www.lv.coral.club.com, un Pircējs apmaksā un pieņem Preces saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2.2. Šis Līgums un tā pielikumi ir Pārdevēja oficiāli dokumenti un neatņemama piedāvājuma sastāvdaļa.

Pasūtījuma noformēšana

3.1. Preču pasūtīšanu Pircējs veic tīmekļa vietnē, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Pasūtot Pārdevēja preces, Pircējs apņemas sniegt šādu reģistrācijas informāciju par sevi:
 uzvārds, vārds;
 dzimšanas datums;
 dzimums
- e-pasts un pasta adrese;
- kontaktpersonas numurs.

3.2. Veicot pasūtījumu tīmekļa vietnē, Pircējs apņemas sniegt šā Līguma 3.2. punktā norādīto informāciju. Pircējs apstiprina savu piekrišanu šī Līguma nosacījumiem, ievadot attiecīgos datus reģistrācijas formā, kad tiek veikts pasūtījumu, izmantojot tīmekļa vietni. Pircējam ir tiesības rediģēt savu reģistrācijas informāciju. Administrators nemaina un nerediģē reģistrācijas informāciju par Pircēju bez viņa piekrišanas. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja datus, kas norādīti, reģistrējoties vietnē www.lv.coral.club.com un veicot Pasūtījumu, personām, kas nav saistītas ar Pasūtījuma izpildi. Pēc pasūtījuma veikšanas tīmekļa vietnē Pircējs saņem unikālu pasūtījuma identifikācijas numuru. Administrators pa e-pastu informē Pircēju par šī produkta pieejamību noliktavā. Pircējs apstiprina savu piekrišanu, atbildot uz šo vēstuli. Pēc vienošanās ar Administratoru par izvēlēto produktu Pircējs var par to samaksāt.

3.3. Pārdevējs un Administrators nav atbildīgi par Pircēja sniegtās informācijas saturu un precizitāti, veicot Pasūtījumu.

3.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, veicot Pasūtījumu.

3.5. Pircēja samaksa par tīmekļa vietnē izdarītu Pasūtījumu nozīmē Pircēja piekrišanu šī Līguma noteikumiem. Pasūtījuma apmaksas diena ir datums, kad starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts Pirkuma līgums.

3.6. Visi tīmekļa vietnē www.lv.coral.club.com sniegtie informatīvie materiāli ir paredzēti atsaucei un nevar pilnībā nodot ticamu informāciju par dažām Preču īpašībām. Ja Pircējam ir kādi jautājumi par Preču īpašībām, pirms pasūtījuma veikšanas viņam jāsazinās ar Administratoru, lai saņemtu padomu.

Pasūtījuma izpildes noteikumi

4.1. Pārdevējs apņemas preces nodot kurjerdienestā 1-3 darba dienu laikā.

4.2. Pārdevējs uzskata, ka pasūtījums tiek piegādāts brīdī, kad tas tiek nodots kurjerdienestam.

4.3. Ja Pircējs sniedz neprecīzu informāciju par savu kontaktinformāciju, Pārdevējs nav atbildīgs par nepareizu Pasūtījuma izpildi.

4.4. Nepareizas Pasūtījuma piegādes izpildes gadījumā Pārdevēja vainas dēļ atkārtota Pasūtījuma piegāde tiek veikta bez maksas.

Pasūtījuma apmaksa

5.1. Maksājums par Pasūtījumu tiek veikts no Pircēja bankas kartes. Maksājums tiek apstiprināts, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta emitent-bankas kontā.

5.2. Katras preces vienības cena ir norādīta Pārdevēja tīmekļa vietnē.

5.3. Pasūtījums tiek pieņemts izpildei tikai pēc tam, kad Pircēja naudas līdzekļi ir saņemti Pārdevēja kontā. Pārdevējs garantē Preču pieejamību noliktavā Administratora apstiprinātā pieteikumā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Pircējs nesamaksā 3 (trīs) darba dienu laikā, tad preces var pārdot citai personai.

Pasūtījuma atgriešana

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām Pircējam ir tiesības jebkurā laikā pirms Pasūtījuma izpildes atteikt pasūtītās Preces.

6.2. Neadekvātas kvalitātes preču saņemšanas gadījumā Pircējs apņemas pēc iespējas ātrāk piegādāt Preces Pārdevēja birojam, lai pārbaudītu Preču kvalitāti.

6.3. Summa, ko Pircējs samaksājis par neatbilstošas kvalitātes precēm, ir jāatgriež Pircējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma dienas. Atmaksa tiek veikta skaidrā naudā Pārdevēja birojā. Ja preces tika apmaksātas, izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu, tad atmaksa tiek veikta uz Pircēja elektronisko kontu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Autortiesības

7.1. Visa teksta informācija un grafiskie attēli, kas ievietoti vietnē www.lv.coral.club.com, ir Pārdevēja un / vai tā Preču piegādātāju un ražotāju īpašums.

7.2. Pārdevēja vietnē (www.lv.coral.club.com) ir aizliegts jebkādā veidā izmantot materiālus, rāmjus, tekstus, literāras, zinātniskas vai mākslinieciskas jaunrades darbus, citus intelektuālās darbības rezultātus vai individualizācijas līdzekļus bez iepriekšējas rakstiskas Izpildītāja atļaujas saņemšanas.

Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

8.1. Pārdevējs nav atbildīgs par preču nepareizu izmantošanu, ko veicis Pircējs.

8.2. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus uz Pasūtījuma izpildi trešajām personām.

8.3. Pārdevējam ir tiesības ierakstīt telefonsarunas ar Pircēju. Tālruņa sarunas tiek ierakstītas, lai uzraudzītu Administratora darbību un kontrolētu Pasūtījumu izpildes kvalitāti.

8.4. Pārdevējs apņemas novērst nesankcionētas piekļuves informācijai un / vai tās pārsūtīšanas mēģinājumus personām, kas nav tieši saistītas ar Pasūtījumu izpildi; savlaicīgi atklāt un apspiest šādus faktus.

8.5. Pircējam ir tiesības nosūtīt visas pretenzijas par nepareizu pasūtījuma izpildi uz e-pasta adresi orderlatvia@coral-club.com vai informēt Administratoru pa tālruni, kas norādīts tīmekļa vietnē. Visa saņemtā informācija tiek apstrādāta pēc iespējas operatīvi.

Nobeiguma noteikumi

9.1. Šis līgums stājas spēkā pēc tam, kad klients ir veicis darbības, kas paredzētas punktos 3.2. un 4.1.

Izpildītāja dati

SIA "Koraļļu Klubs Veikals"
Reģistrācijas numurs 40003771942
PVN maksātāja numurs LV40003771942
Juridiskā adrese: Miera iela 97, Rīga, LV - 1013
Banka: Luminor Bank AS SWIFT kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV53RIKO0002013237061
Tālr .: +371 67389200
E-pasts: orderlatvia@coral-club.com

Sazinieties ar mums

Atbalsta dienests
online
Operators ir tiešsaistē
Sveiks! Ja Tev ir jautājumi, es...
Ja Jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, lūdzu, rakstiet mums
Sākt tērzēšanu