pavasara piedavajums
palika
:
:
+371 67389200 | Jaunumi Akcijas
Latvija

Uzņēmums: SIA “Koraļļu Klubs Veikals”, reģistrācijas numurs 40003771942

Lietotājs: personas, kuras iegādājas preces interneta veikalā adresē https://lv.coral.club


Lietotāja Konts ir datorsistēmā uzglabātais Lietotāja sniegtais datu kopums, kas

nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai mājaslapā https://lv.coral.club (turpmāk – „Serviss”).

 
Servisa izmantošanai Lietotājam vajag aktīvu Kontu mājaslapā https://lv.coral.club (turpmāk – Mājaslapa”).


Servisa Lietotāja lietotājvārds atbilst Lietotāja izveidotajam lietotājvārdam Mājaslapā. Ierakstot datus Servisa reģistrācijas lapā, pieprasītais lietotājvārds atbilst Lietotāja lietotājvārdam Mājaslapā.

Papildus tiek izveidota parole, kas tiek ierakstīta, izmantojot Servisu.

Pievēršam jūsu uzmanību tam, ka paroles un lietotājvārda datu un izmantošanas datu glabāšana atbilst Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Neviens, tostarp arī Uzņēmums, nekad nepieprasa

Lietotājam paroles datus. Par visiem riskiem, kas ir saistīti ar lietotājvārda un paroles datu glabāšanu un izplatīšanu, ir atbildīgs pats Lietotājs. Lietotājs apņemas nenodot savas paroles trešajām personām. Lietotājs ir atbildīgs par savu paroļu drošību un konfidencialitāti, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties trešo personu nesankcionētas Lietotāja Konta izmantošanas dēļ.

Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas ar konkrētu Lietotāja Kontu veiktas Mājaslapas Servisā, ir veicis pats Lietotājs. Lietotājs pats ir atbildīgs trešo personu priekšā un par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa kontu, kā arī par iespējamo nelabvēlīgo seku iestāšanos Lietotājam un Uzņēmumam. Lietotājs apņemas nekavējoties paziņot Uzņēmumam par paroles  nozaudēšanu vai zādzību. Uzņēmumam ir tiesības dzēst kontu, ja Lietotājs būtiski, rupji vai atkārtoti pārkāpis Lietotāja Konta izmantošanas  nosacījumus.

SERVISA IZMANTOŠANA

Serviss ir pieejams Lietotājiem nepārtraukti no Lietotāja Konta reģistrācijas brīža Mājaslapā. Uzņēmums patur tiesības ierobežot Lietotāja pieeju Servisam un Kontam. Lietotājs piekrīt, ka, lai izmantotu Servisu, viņam ir vajadzīgs interneta pieslēgums un Servisa darbam piemērots interneta datu pārraides ātrums.
Lietotājs ir atbildīgs par izvietojamās informācijas atbilstību normatīvo aktu  prasībām, tostarp par neuzticamas, nelikumīgas, kaitnieciskas vai trešo personu tiesības pārkāpjošas informācijas izvietošanu.

Lietotājam nav tiesību veikt šādas darbības, izmantojot Servisu:

 • kopēt Mājaslapu, Servisu vai kādu tā daļu;
 • mainīt Mājaslapu, Servisu vai kādu tā daļu;
 • dekompilēt (“decompile”) vai citādi pārveidot Servisa vai kāda tā daļas izejas kodu;
 • kā citādi atklāt jebkuru Servisa izejas kodu;
 • vizuāli mainīt Mājaslapas un Servisu jebkādā veidā;
 • izmantot nesankcionētas Mājaslapas un Servisa izskata maiņas, tostarp (bez ierobežojuma) lai izveidotu līdzīgu konkurējošu Servisu vai saņemtu nesankcionētu pieeju Servisam;
 • modificēt Mājaslapu un Servisu jebkādā veidā; modifikācija (pārveidošana) ir jebkura Mājaslapas un Servisa maiņa, tostarp tulkošana no vienas valodas uz otru;
 • falsificēt savu IP adresi un adreses, kas izmantotas citos tīkla protokolos datu nosūtīšanai;
 • vairākkārt reģistrēties, lai izmantotu vienas reizes piedāvājumus un akcijas;
 • veikt darbības, kas vērstas uz Mājaslapas un Servisa normālas funkcionēšanas traucēšanu;
 • veikt darbības, lai saņemtu citu Servisa lietotāju pieejas un datus;
 • ar Servisa lietošanu jebkādā veidā pārkāpt trešo personu intereses;
 • sniegt Servisa pieejas trešajām personām, kā arī nodot (piešķirt) no Uzņēmuma saņemtos pakalpojumus vai informāciju; Lietotājs jebkuru informāciju drīkst nodot (piešķirt) citai personai tikai ar tiesību īpašnieka (Uzņēmuma) rakstisku piekrišanu;
 • nodot kontu lietotājvārdus un paroles trešajām personām;
 • sniegt atļaujas izmantot, izīrēt, pārdot, iznomāt, nodot tiesības, atsavināt, nodrošināt pieeju, atklāt vai padarīt Servisu pieejamu jebkurām trešajām personām, tostarp arī, bet ne tikai izveidot Servisa izvietojuma interneta saites, kas ietver Lietotāja pieslēgšanās informāciju Servisam, piemēram, lietotājvārdus, paroles, sīkfailus (“cookie”) vai kādas Servisa daļas atspoguļošanu (“mirroring”) vai kadrēšanu (“wrapping”).

Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot Lietotāja pieeju Servisam, ja ir pārkāpti augstāk minētie nosacījumi, vai celt cita veida pretenzijas pret Lietotāju, tai skaitā ierosināt tiesvedību, lai ievērotu normatīvo aktu prasības vai izpildītu un ievērotu  citu personu likumiskās intereses.

SERVISA KVALITĀTE UN ATBILDĪBA

Lietotāja pretenziju gadījumā par Servisa kvalitāti Uzņēmums neveic nekādas naudas kompensācijas Lietotājam, kā arī nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Servisa izmantošanas sakarā vai nespējas to izmantot.

Uzņēmumam ir ekskluzīvas tiesības kvalificēt Servisa darba rezultātus kā nepilnīgus (kļūdainus, nepareizus u.tml.), kā arī veikt kādu no turpmāk minētajām darbībām:

 • koriģēt Servisa (Service Pack) darba īpatnības, izveidojot nākamo versiju;
 • koriģēt Servisa (HotFix) darba īpatnības saprātīgā termiņā pēc nepilnību konstatēšanas, nesagaidot Servisa nākamās versijas izveidošanu;
 • atzīt Servisa darba īpatnības par nemaināmām.
  Uzņēmums negarantē, ka;
 • Serviss atbilst/atbildīs Lietotāja prasībām;
 • Serviss darbosies nepārtraukti, ātri un uzticami bez jebkādām kļūdām;
 • Servisa izmantošanā iegūstamie rezultāti būs precīzi un uzticami un var tikt izmantoti jebkādiem mērķiem vai jebkādā veidā (piemēram, lai noteiktu vai apstiprinātu kādus faktus);
 • jebkura Servisā iegūtā produkta, Servisa, informācijas u.c. kvalitāte atbildīs Lietotāja gaidītajam.

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atjaunot Servisa saturu un funkcionālās iespējas, kā arī tā lietošanas interfeisu. Uzņēmums nav atbildīgs par Servisa modifikāciju, kā rezultātā Lietotājam īslaicīgi var tikt apgrūtināta Servisa lietošana.

Uzņēmumam ir tiesības paziņot Lietotājam par dažām veiktajām modifikācijām, publicējot paziņojumu Mājaslapā https://lv.coral.club/?language=lv un/vai nosūtot ziņojumu uz Lietotāja elektronisko pastu, kas norādīts Servisā konta reģistrēšanas brīdī.

Uzņēmums drīkst veikt tehniskus pārtraukumus Servisa sniegšanā, kas tiek uzskatīta par Servisu sniegšanu štata režīmā.
Jautājumus saistībā ar Servisa darbību Lietotājs var uzdot, nosūtot ziņojumu uz elektronisko pastu: inforiga@coral-club.com.

Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem mainīt un modificēt Servisu un/vai tā izmantošanas nosacījumus, kas norādīti šajos noteikumos, ar nosacījumu, ka Lietotājs par to tiek informēts. Paziņojumu Uzņēmums pēc savas izvēles izvieto Mājaslapā https://lv.coral.club/?language=lv  vai nosūta kā ziņojumu Lietotājam uz elektronisko pastu.


EKSKLUZĪVAS TIESĪBAS UZ SERVISU

Lietotājs atzīst un piekrīt, ka visas intelektuālās tiesības, tostarp ekskluzīvas tiesības uz Servisu un citi intelektuālā darba rezultāti (nosaukums, dizaina elementi, teksti, grafiskie attēli, ilustrācijas, video u.c.) pieder to tiesību īpašniekiem. Lietotājam nav tiesību izmantot Servisu tādos veidos, kas nav paredzēti šajos noteikumos. Servisa elementus drīkst izmantot tikai tā funkcionēšanas ietvaros. Nekādus Servisa satura elementus, kā arī jebkuru Servisā izvietoto informāciju nedrīkst izmantot citā veidā bez iepriekšējas atbilstošā tiesību īpašnieka atļaujas.

Serviss var saturēt saites uz citām mājaslapām interneta tīklā (trešo personu mājaslapām). Uzņēmums nepārbauda norādīto trešo personu un viņu mājaslapu informācijas atbilstību vienām vai otrām prasībām (uzticamība, pilnīgums, likumiskums utt.). Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu informāciju un materiāliem, kas izvietoti trešo personu mājaslapās, kuras Lietotājs var atvērt no Servisa, tostarp par jebkuriem viedokļiem, apgalvojumiem un izteikumiem trešo personu mājaslapās, reklāmu u.tml., kā arī par šādu mājaslapu pieejamību un šo mājaslapu izmantošanas sekām, kas radušās Lietotājam.

Visus jautājumus un neskaidrības Lietotājs un Uzņēmums risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Sazinieties ar mums

Atbalsta dienests
online
Operators ir tiešsaistē
Sveiks! Ja Tev ir jautājumi, es...
Ja Jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, lūdzu, rakstiet mums
Sākt tērzēšanu